POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Eduweb Sp. z o. o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa prezentowana przez Paulina Róg w dalszej części zwany jako „Administrator”.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych
osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową na adres: lub drogą mailową na adres: dietetykpaulinarog@gmail.com


2. RODO  
RODO jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.


3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług. Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:


1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów
Administratora,
2) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
3) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez
Administratora,
4) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
5) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
6.)w celu uczestnictwa w badaniach rynkowych podejmowanych przez Administratora pod kątem nowych produktów


W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy, jeśli jest taka potrzeba lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących
przepisów prawa,
2) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i
operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
3) operatorowi płatności elektronicznych.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:
a) obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków
związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
c) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez
przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
d) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Ciebie zgody.

7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do
innego administratora danych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:
a) przesyłając informację na adres: przy Al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 Warszawa
b) przesyłając informację drogą mailową na adres: dietetykpaulinarog@gmail.com


Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są
określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być
uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.


9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.


11. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.