Regulamin Konkursu Mamy Pomysł Na Święta

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest portal Mamy Pomysł Na.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 2. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 4. Konkurs trwa od dnia 19.12.2017 do dnia 24.12.2017. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

 • 2 Uczestnicy 

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 • przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a Mamy Pomysł Na.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:
 4. a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
 5. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 6. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania w Aplikacji konkursowej oświadczają, że:
 7. a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
 8. b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

 • 3 Zasady konkursu

 

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe określone w poście na profilu Mamy Pomysł Na.
 2. Każdy użytkownik jest uprawniony do dowolnej liczby zgłoszeń.
 3. Do dnia 28.12 zostaną wyłonieni 2 zwycięzcy. Zostaną poinfomowani poprzez post na fanpage Mamy Pomysł Na.
 4. Laureaci będą wyłonieni na podstawie kreatywności ich zgłoszeń przez Organizatora.

 

 • 4 Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie jest e-book Mamy Pomysł Na.
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
 3. a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
 4. b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
 5. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 6. Nagrody zostaną dostarczone mailowo.

 

 • 5 Prawa Autorskie i inne
 1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza w Aplikacji, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie.
 4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

 • 6 Reklamacje i postanowienia końcowe
 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres mailowy Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych. [UWAGA. Każdy inny cel przetwarzania danych powinien być ujęty w regulaminie i oznaczony dodatkowym checkboxem w formularzu zgłaszania prac!]
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.