REGULAMIN KONKURSU „ZDROWE NAWYKI”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Zdrowe Nawyki

2. Organizatorem Konkursu jest Dietetyk Paulina Róg.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook Mamy Pomysł Na https://www.facebook.com/mamypomyslna/ w dniach 26.05.2018 do 30.05.2018 roku.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: Zestaw czterech ebooków z serii Mamy Pomysł Na lub godzinna konsultacja dietetyczna przeprowadzona przez Skype z dietetykiem Pauliną Róg.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook https://www.facebook.com/mamypomyslna/ zamieszczą komentarz z odpowiedzią na pytanie: Gdybym mogła wybrać, jaki zdrowy nawyk miałoby moje dziecko, to wybrałabym…

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien napisać do Organizatora wiadomość prywatną przez profil Facebook  w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez dietetyka Paulinę Róg.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej lub nazwy użytkownika na Skype niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.dietawciazy.pl